יום שלישי   |   25 יוני    |   
דף הבית / השקעות / הפניקס Value תערוך אירוע למשקיעים כשירים ובו ישתתפו מנהלי ההשקעות מהמובילים בעולם [1]

הפניקס Value תערוך אירוע למשקיעים כשירים ובו ישתתפו מנהלי ההשקעות מהמובילים בעולם [1]

כנס כשירים

משקיעים כשירים[2] מחפשים היום אלטרנטיבות השקעה לגיוון תיק ההשקעות שלהם ולפיזור גבוה בכדי להפחית את התלות הכרוכה בהשקעה בשוק ההון התנודתי. אירוע ההשקעות השנתי של הפניקס Value יפגיש את המשקיעים הכשירים עם אסטרטגיות ההשקעה של מנהלי הקרנות מהמובילות בעולם שיציגו את המגמות וההזדמנויות בעולם ההשקעות הפרטיות. [3]


אירוע ההשקעות השנתי למשקיעים כשירים ייערך ב-29.5.23 בשעות הערב בת"א. זהו אירוע שנחשב לאירוע הדגל של הפניקס Value המאפשר למשקיעים כשירים להיפגש פנים אל פנים עם מנהלי קרנות ההשקעה הגדולות והמובילות בעולם, שיפתחו למשקיעים כשירים כאמור צוהר להזדמנויות השקעה אלטרנטיביות שעד היום היו נגישות בישראל בעיקר למשקיעים מוסדיים.
באירוע, יקבלו המשקיעים הכשירים הזדמנות לשמוע סקירה ממקור ראשון על אסטרטגיות השקעה פופולריות בעולם הקרנות הפרטיות.[4]

מי יכול להשתתף באירוע האקסקלוסיבי?

האירוע מיועד למשקיעים כשירים בלבד בהתאם  למפורט בחוק ובתוספת הראשונה לחוק, בכפוף לקבלת הצהרה מתאימה מצד המשקיע וכן בכפוף להמצאת תימוכין לעמידתו בתנאים כאמור בחוק ניירות ערך.[5]

קיימות היום הזדמנויות השקעה חדשות שצריך לדעת להיערך אליהן

עולם ההשקעות של היום השתנה ללא הכר, בעיקר לאור הנתח שתופסות ההשקעות האלטרנטיביות – אפיקי השקעה שאינם חלק משוק ההון המסורתי הכולל מניות, איגרות חוב או מזומן  יתרונן בכך שהן יכולות לספק פיזור סיכונים נוסף ואינן מושפעות באופן ישיר מתנודות המסחר בבורסה[6]. במהלך האירוע, המשקיעים הכשירים שישתתפו באירוע יכירו מגוון אפיקי השקעה מובילים בעולם האלטרנטיבי אותם הפניקס  Value מנגישה עבור המשקיעים הכשירים בישראל.

 להרשמה לכנס:

  קהל המשקיעים הכשירים מוזמן להשתתף באירוע ללא עלות בכפוף לקבלת הצהרה מצד המשקיעים המבקשים להשתתף כי עומדים בתנאי הכשירות בהתאם לדרישת החברה ושיקול דעתה, וכן כרוך בהרשמה מראש ואישור ההשתתפות ע"י החברה, היות ומספר המקומות מוגבל.

   

  [1] האירוע המתואר לעיל ("האירוע") ומכשירי ההשקעה שיסקרו במסגרתו מיועדים למשקיעים כשירים בלבד קרי, למשקיעים אשר עומדים בתנאים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח -1968 ("חוק ניירות ערך" או "החוק") ובהתאם להוראות הפטור מחובת פרסום תשקיף על פי סעיף 15א(א)(7) לחוק וזאת  בין היתר, בכפוף לקבלת הצהרה מצד המשקיע כי עומד בתנאי הכשירות כאמור וכי הוא מודע למשמעת היותו משקיע הכלול בתוספת הראשונה לחוק וכי הוא מסכים לכך בהתאם לדרישה שבתוספת הראשונה לחוק וכן בכפוף לאספקת ראיות ומסמכים לתמיכה בעמידתו בתנאים כאמור בחוק ניירות ערך.("משקיעים כשירים")
  יובהר כי התשואה כתוצאה מהשקעה במכשירי השקעה המתוארים בכתבה זו ו/או כפי שיסקר במסגרת האירוע, אינה מובטחת וכי ההשקעה בניירות הערך כרוכה בסיכון אפשרי של אובדן כל או חלק מכספי ההשקעה, והכל בכפוף לגורמי סיכון כפי שיפורטו במסמכי ההצעה הרלוונטית. אין בתשואות עבר בכדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד הערכות ביחס לתשואות עתידיות מהווה מידע צופה פני עתיד אשר איננו וודאי שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטת התאגידים המציעים נירות ערך באמצעות המכשירים המתוארים במסגרת כתבה זו.

   

   

  [2] כהגדרתם לעיל בה"ש 1.

  [3] המידע המופיע בכתבה ו/או המידע שיסקר באירוע איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים, אלא מהווה מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המפורט לעיל ו/או המידע שיסקר באירוע הצעה לרכישה או השקעה בניירות ערך בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, כמו כן, המידע לעיל וכן המידע שיסקר באירוע הנו בגדר סקירה בלבד, אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק ייעוץ השקעות") ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בצרכיו של כל אדם. לצורך קבלת החלטת השקעה מומלץ לפנות ליועץ השקעות או משווק בעל רישיון כנדרש לפי חוק ייעוץ השקעות. 

  [4] המידע שיסקר באירוע אינו מהווה ייעוץ שיווק השקעות בהתאם לחוק ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף ליעוץ/שיווק המתחשב בצרכיו של על אדם. ראה ה"ש 3 לעיל.

  [5] ראה ה"ש 1 לעיל.

  [6] יובהר כי התשואה כתוצאה מהשקעה במכשירי השקעה המתוארים בכתבה זו ו/או יסקרו במסגרת האירוע, אינה מובטחת וכי ההשקעה בניירות הערך כרוכה בסיכון אפשרי של אובדן כל או חלק מכספי ההשקעה, והכל בכפוף לגורמי סיכון כפי שיפורטו במסמכי ההצעה הרלוונטית. אין בתשואות עבר בכדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד הערכות ביחס לתשואות עתידיות מהווה מידע צופה פני עתיד אשר איננו וודאי שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטת התאגידים המציעים נירות ערך באמצעות המכשירים המתוארים במסגרת כתבה זו.

   

    

   

  [1] כהגדרתם לעיל בה"ש 1.

  [1] המידע המופיע בכתבה ו/או המידע שיסקר באירוע איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים, אלא מהווה מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המפורט לעיל ו/או המידע שיסקר באירוע הצעה לרכישה או השקעה בניירות ערך בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, כמו כן, המידע לעיל וכן המידע שיסקר באירוע הנו בגדר סקירה בלבד, אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק ייעוץ השקעות") ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בצרכיו של כל אדם. לצורך קבלת החלטת השקעה מומלץ לפנות ליועץ השקעות או משווק בעל רישיון כנדרש לפי חוק ייעוץ השקעות. 

  [1] המידע שיסקר באירוע אינו מהווה ייעוץ שיווק השקעות בהתאם לחוק ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף ליעוץ/שיווק המתחשב בצרכיו של על אדם. ראה ה"ש 3 לעיל.

  [1] ראה ה"ש 1 לעיל.

  [1] יובהר כי התשואה כתוצאה מהשקעה במכשירי השקעה המתוארים בכתבה זו ו/או יסקרו במסגרת האירוע, אינה מובטחת וכי ההשקעה בניירות הערך כרוכה בסיכון אפשרי של אובדן כל או חלק מכספי ההשקעה, והכל בכפוף לגורמי סיכון כפי שיפורטו במסמכי ההצעה הרלוונטית. אין בתשואות עבר בכדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד הערכות ביחס לתשואות עתידיות מהווה מידע צופה פני עתיד אשר איננו וודאי שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטת התאגידים המציעים נירות ערך באמצעות המכשירים המתוארים במסגרת כתבה זו.

   

   

  דילוג לתוכן